Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорсткого поводження з дітьми в умовах воєнного стану.

(https://www.unicef.org/ukraine/media/18746/file/recommendations-for-detecting-and-responding-to-cases-of-child-abuse-in-martial-law.pdf)

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та протидії булінгу в дошкільному навчальному закладі № 12 "Ромашка" на 2022-2023 навчальний рік

№з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний Примітка про виконання
1. Створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ №12 вільного від насильства та булінгу (цькування) Постійно Адміністрація, педагоги,батьки
2. Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ДНЗ, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій. Упродовж Навчального року Вихователь- методист, педагоги
3. Тест «Як дитина поводиться в конфліктні ситуації» Упродовж року Вихователь- методист, педагоги
4. Індивідуальна та групова корекційно - відновлювальна робота з дітьми з низьким рівнем емоційного благополуччя (за результатами спостереження) Упродовж року Педагоги
5. Проведення профілактичної роботи щодо запобігання булінгу в закладі . Систематично Педагоги
6. Пам’ятка «Як створити психологічно комфортне середовище в групі» Грудень, 2022 року Вихователь -методист
7. Висвітлення на сайті ДНЗ рекомендацій «Як боротись з булінгом в садочку», «Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорсткого поводження з дітьми в умовах воєнного стану». Упродовж року Вихователь -методист
8. Буклет «Як виховати толерантну особистість» Упродовж року Виховат.стар. групи
9. Проведення рухливих ігор на згуртування колективу та подолання насильницьких проявів поведінки, ефективного спілкування та взаємодії дітей. Упродовж року Виховат.всіх груп
10. Психопрофілактична робота з формування сприятливого психологічного клімату та контруктивних взаємовідносин в дитячих колективах Упродовж року Виховат.всіх груп
11 Психопрофілактичне заняття «Ми _дружні хлопці та дівчата» Грудень 2022 року, Виховат.стар. групи
12 Консультації для педагогів : -Як допомогти дитині здолати агресію. -Вербальне насильство як загроза психічному та психологічному здоров’ю дитини. Грудень, 2022 року Лютий 2023 Вихователь- методист, Вчитель- логопед .
13 Консультації для батьків : _Безумовне прийняття дитини:поради батькам. _Як навчити дитину виражати свій гнів. Листопад, 2022 року Квітень 2023 Вихователь- методис, педагоги Вихователь- методист, педагоги
14 Проведення акцій: «Міжнародний день ненасилля» «Я відкритий до тебе» до Дня толерантності. «16 днів проти насильства «Тиждень правової освіти» «Міжнародний день протидії булінгу» 02.10.2022 15.11.2022 19.11.2022 25.11. 2022 -10.12.22 08.12.2022 12.12.2022 04.05.2023 Вихователь- методист, педагоги
16 Розміщення консультацій, рекомендацій, пам’яток щодо протидії булінгу Упродовж року Педагоги

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

в дошкільному навчальному закладі № 12 «Ромашка»

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2.Повноваження керівника ДНЗ № 12 та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник дошкільного навчального закладу № 12 «Ромашка» Смілянської міської ради Черкаської області (далі – ДНЗ № 12):

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2.3. Вихователь-методист забезпечує:

реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницькоїповедінки, спілкування та взаємодії;

прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті ДНЗ № 12, розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

  • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
  • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
  • правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.4. Педагогічні працівники ДНЗ№ 12:

забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника ДНЗ №12 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) дошкільного навчального закладу № 12 «Ромашка»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 12 «Ромашка» (далі – Комісія) створюється наказом керівника ДНЗ № 12 та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші заінтересовані особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ №12, Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником ДНЗ № 12 для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ДНЗ № 12 відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти

1.Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2.Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.Здобувач освіти, який став свідком булінгу, зобов’язаний повідомити про це вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти .

4.Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

5.Керівникзакладу освіти має розглянути звернення.

6.Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

7.Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

8.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

9.Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освітиу письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освітимає розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

  • В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ №12.
  • Виконується рішення та рекомендації Комісіїв ДНЗ № 12.
  • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
  • Керівником ДНЗ № 12 або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ДНЗ №12.

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1.Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

повідомляти керівника ДНЗ № 12 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

отримувати інформацію про діяльністьДНЗ № 12, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівнику ДНЗ № 12 або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

сприяти керівнику ДНЗ № 12 у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 12 «Ромашка» Смілянської міської ради Черкаськоїї області (далі – Положення) затверджується наказом керівника ДНЗ № 12.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ДНЗ № 12 та відповідно до наказу керівника ДНЗ № 12.

План проведення тижня протидії булінгу в ДНЗ №12 з 13.01. 2020 р. по 19.01.2021 р.

Вікова група Дата Групи раннього віку Групи молодшого дошкільного віку Групи середнього дошкільного віку Групи старшого дошкільного віку
13.01.21 1. Розповідь «Тато, мама, я – це моя сім’я» 2. Читання вірша Р. Завадовик «Мій тато», В Лущик «Матуся» 1. Читання вірша І.В. Мірошніченко «Вірші-привітання» 2. Розгляд ілюстрацій «Я та інші» 1.Проблемна ситуація: «Друзі посварилися» 2.Вивчення мирилки «Помирися» 3.Гра-інтерв’ю «Я- людина» 1. Бесіда «Що таке добре, а що погано?» 2. Гра «Як би ти вчинив»
14.01.21 1. Настільний театр «Колобок» 2. Пальчикова гра «Моя сім’я» 1. Відгадування загадок «Ввічливі загадки» 2. СХД «Ми щасливі малюки» (віночок із долоньок) 1.Перегляд мультфільму «Гидке каченя» 2.Читання оповідання В.Сухомлинського «А серце тобі нічого не наказало» 1. Міні-заняття «Давайте жити дружно» 2. Д/гра «Добрі – погані вчинки»
15.01.21 1. Етюд «На прогулянці» 2. СХД «Доріжка для матусі» 1. Розучування та обігрування «Мирилочка», «Пробачалочка» 1. Д/г «Оціни вчинок» 2. Бесіда-роздум за змістом оповідання «Білка і добра людина» 1. Розучування мирилок 2. Перегляд мультфільму «Кіт Леопольд»
18.01.21 1. Гра пантоміма «Дружня родина» 2. БКГ «Будиночок для моєї родини» 1. Бесіда «Добрі вчинки» 2. Читання вірша Любові Яковенко «Про дружбу» 1.Бесіда-міркування «Яка це - дружня родина?» 2.СХД: «Дарунок для мого друга» 1. Читання та обговорення оповідання В. Сухомлинського «Як котові стало соромно» 2. Гра «Посварились – помирились»
19.09.21 1. Д/г «Так чи ні» ( правила поведінка у родині) 2. СВГ «Покладемо ляльку спати» 3. Папка-пересувка«Щаслива дитина – щаслива родина» 1. Перегляд мультфільму «Чорний кіт» 2. Консультація для батьків «Увага! Психологічне насилля в родині» 1.Круглий стіл: «Образливе слово» 2. Розповідь притчи «Про дружбу» 3.Консультація для батьків: «Булінг у сім’ї» 1. СРГ : «Сім’я» 2. Консультація для батьків «Моя дитина – жертва булінгу, що робити?»

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу в ДНЗ №12 на літній оздоровчий період 2020 р.

№ з/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
1. Уроки відвертого спілкування «Що посієш, те й пожнеш…» (виробнича нарада) Усі категорії учасників освітнього процесу Травень Директор
2. Вивчення нормативно-правової бази з питання запобігання булінга Педагоги закладу Червень-серпень Вихователь-методист
3. Провести анкетування з педагогами «Булінг в дитячому середовищі» Педагоги закладу Червень Вихователь-методист
4. «Жив-був педагог» (психолого-педагогічний тренінг) Педагоги закладу Серпень Практичний психолог
5. Перегляд мультфільмі відповідної спрямованості Вихованці Червень-серпень Вихователі
6. Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків Вихованці Червень-серпень Вихователь-методист
7. Проведення виставки дитячих малюнків: - «Моя сім’я» - «Дитячі мрії» - «Разом з друзями» Вихованці Червень Липень Лерпень Вихователь-методист
8. Поповнення веб-сайту з питання насильства в сім’ї Батьки вихованців Червень-серпень Вихователь-методист
9. Розробка пам’яток щодо протидії булінга Батьки вихованців Червень Вихователь-методист
10. Круглий стіл «Поговоримо про булінг» Батьки вихованців Липень Вихователі
Кiлькiсть переглядiв: 316

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.